⚫ 1823-1 Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V.